Dr. Ercsényi László Egészségház

2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.      tel: 0625/520-770      e-mail: info@ercsirendelo.hu ​

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit KFT

Székhely: 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.

Postacím: 2451 Ercsi Esze Tamás utca 14.

Telefon: (25) 520-770

 

 

elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

web: www.ercsirendelo.hu

eMail: titkarsag@ercsirendelo.hu

                                                    

cégjegyzékszám:      07-09-015171 

                                  Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

                                  8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

                                  Cégkivonat (2019-05-16)

 

adószám : 14459548-1-07

statisztikai számjel: 14459548-8622-572-07

 

A ügyfélkapcsolat telefonszáma: 00 36 25 520 770

                                                                                    :

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök   

7:00 - 20:00

 

Péntek

7:00 - 17:00

 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Ügyvezető igazgató

          Titkárság

          Egészségfejlesztési iroda

          Orvos Igazgató

          Gazdasági igazgató

          Vezető asszisztens

Részletesen a Szervezeti és működési szabályzat (2016-09-01)-ban található.

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Név

Telefon

eMail

Bukovi Mária

ügyvezető igazgató

- Szülésznő

- Felnőtt szakápoló

- Ápoló

- Körzeti nővér

- Hospice koordinátor

- Diplomás ápoló

- Okleveles ápoló

00 36 25 520 775

titkarsag@ercsirendelo.hu

Dr. Molnár Kornélia MD. Ph. D.

Címzetes egyetemi docens

orvos igazgató

Egyetem:

- Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvos Szak

- PTE Egészségtudományi Kar

- Marx Károly Közgazdasági Egyetem (2 év)

- Károlyi Gáspár Református Egyetem és a József Attila Tudományegyetem ÁJTK közös tagozat Jogász Szak (1 év)

 

Szakvizsgák:

- Közegészségtan és járványtan

- Társadalomorvostan

- Közigazgatási szakvizsga

- Honvédorvostan – Katasztrófatan

- Megelőző orvostan, népegészségtan

 

00 36 25 520 775

titkarsag@ercsirendelo.hu

Tolnai János

Adószakértő

gazdasági igazgató

- Finommechanika műszerész

- Elektronikai technikus

- Szervezési üzemmérnök

- Mérnök – közgazdász

- Mérlegképes könyvelő

- Adótanácsadó

00 36 25 520 775

titkarsag@ercsirendelo.hu

Műllerné Markovics Henrietta vezető asszisztens

00 35 25 520 775

titkarsag@ercsirendelo.hu

 

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

A ügyfélkapcsolat telefonszáma: 00 36 25 520 770

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök   

7:00 - 20:00

 

Péntek

7:00 - 17:00

 

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nem releváns

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai  Nem releváns

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nem releváns

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nem releváns

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nem releváns

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

A vállalkozás tulajdonosai:

Ercsi Város Önkormányzata

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Baracska Község Önkormányzata

Kajászó Község Önkormányzata

2451 Ercsi Fő utca 20.

2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.

2471 Baracska, Kossuth u. 29.

2472 Kajászó, Rákóczi utca 71.

00 36 25 515-600

00 36 25 517-900

00 36 22 454-050

00 36 22 455 528

www.ercsi.hu

www.rackeresztur.hu

www.baracska.hu

www.kajaszo.hu

polghivatal@ercsi.hu

 

racker.ph@rackeresztur.hu

titkarsag@baracska.hu

kajaszoph@kabelsat2000.hu

 

A felügyelő bizottság:

Név

Megbízás kezdete és lejárta

Barabásné Agárdi Katalin elnők

2020. március..

Vigné Zsigmond Anikó

2018. június 21.  – 2022. november 01.

Jakab Zsoltné

2019. február 11.  – 2022. november 01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Szervezeti és működési szabályzat (2016-09-01)

 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről. 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről. 

46/1997. (XII. 17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 

2000. évi C. törvény a számvitelről

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1990. évi C. törvény a helyi adókról

 

Szabályzatok

01_Számlarend (2019-01-01)

02_Számviteli_Politika (2019-01-01)

03_Pénzkezelési Szabályzat (2019-01-01)

04_Eszközök Források Szabályzata (2019-01-01)

05_Leltározási Szabályzat (2019-01-01)

06_Közérdekű Adatok Szabályzat (2019-01-01)

07_Adatkezelési Szabályzat (2019-01-01)

08_Munkaruha Szabályzat (2019-01-01)

09_Térítésidíj Szabályzat (2019-07-01)

10_Házirend Szabályzat (2019-01-01)

11_Gépjármű Használati Szabályzat (2019-01-01)

12_Beszerzési Szabályzat (2019-04-01)

 

 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nem releváns

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Nem releváns

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

86.22 (Főtevékenység) Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A cég további  tevékenységei  :   Cégkivonat (2019-05-16)

a tevékenységek leírása           :   KSH TEAOR’08 tartalom

 

Szervezeti és működési szabályzat (2016-09-01)

09_Térítésidíj Szabályzat (2019-07-01)

 

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által 
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

EESZT GDPR tájékoztatás

NEAK adatvédelmi tájékoztató

 

 

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nem releváns

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

Taggyűlési jegyzőkönyvek:

 

 

2020-03-04   2020-02-07

2019-12-10   2019-11-07    2019-07-08    2019-06-20    2019-05-17   2019-02-21   2019-01-25

2018-12-14   2018-09-27    2018-06-21    2018-04-25    2018-04-10   2018-03-13   2018-01-31

2017-12-14   2017-11-24    2017-11-07    2017-05-17    2017-01-17

2016-12-21   2016-12-12    2016-10-25    2016-05-25    2016-01-26

2015-07-24   2015-05-03    2015-02-27

2014-10-02   2014-05-02

2013-09-04   2013-05-31    2013-04-16    2013-02-19

 

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

2018-08-09  II. fokú hőségriasztás

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

2019-05-31 LEK munkatárs

2018-06-22 Ügyvezető igazgatói pályázat

 

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

EFIT-18-0018 (2019-05-15)

Állami számvevőszék (2018-07-07)

TIOP 2.1.2-07/1-2008-0012 (2017-07-28)

TÁMOP 6.2.4.B-12/2-2013-0014 (2015-11-03)

TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0070 (2015-07-15)

TÁMOP 6.2.2A-11/1-2012-0033 (2014-11-04)

 

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok megismerése közzétételi szabályzata

 

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

1019_2018 Az egészségügyi ellátás állás és létszámkimutatása

1846_2018 Székhely és telephely adatok

2016_2018 Nem költségvetési formában működő Egészségügyi Szolgáltatók Bevételei és Kiadásai

2239_2018 Éves teljesítménystatisztikai jelentés

2240_2018 Éves beruházásstatisztikai jelentés

2241_2018 Éves munkaügyi jelentés

 

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.12

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.11

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.10

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.09

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.08

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.07

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.06

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.05

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.04

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.03

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.02

2238 Havi munkaügyi jelentés 2018.01

 

 

2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról 2019. II. név

2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról 2018. IV. név

2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról 2018. III. név

2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról 2018. II. név

2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról 2018. I. név

 

2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2019. II. név

2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2019. I. név

2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2018. IV. név

2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2018. III. név

2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2018. II. név

2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2018. I. név

 

2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. II. név

2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. I. név

2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2018. IV. név

2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2018. III. név

2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2018. II. név

2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2018. I. név

 

1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről 2018.

1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről 2017.

 

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Nem releváns

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  Nem releváns

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Nem releváns

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével Nem releváns

 

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nem releváns

 

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Nem releváns

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nem releváns

 

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Nem releváns

 

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nem releváns

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

Az éves beszámolók az  Igazságügyi Minisztérium Céginformációs lapján érhetőek el. (asz: 14459548)

 

 2018. év beszámoló

 2017. év beszámoló

 2016. év beszámoló

 2015. év beszámoló

 2014. év beszámoló

 2013. év beszámoló

 2012. év beszámoló

 2011. év beszámoló

 2010. év beszámoló

 2009. év beszámoló

 2008. év beszámoló 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A KFT létszáma 2018-ban 23 fő volt. Személyi jellegű ráfordítása összesen 88’771 eFt volt.

A vezetőség személyi juttatása:

Név

Jogviszony

Jogviszonnyal kapcsolatos

 juttatás

Egyéb juttatás

Bukovi Mária ügyvezető igazgató

Munkaviszony

520 000 Ft/hó

Nincs

Dr. Molnár Kornélia orvos igazgató

Munkaviszony

161 000 Ft/hó

Nincs

Tolnai János gazdasági igazgató

                     Projektmenedzser

Megbízás

Munkaviszony

210 600 Ft/hó

80 000 Ft/hó

 

EFOP-1.8.20-17-2017-00041 PM

Műllerné Markovics Henrietta vezető asszisztens

Asszisztensi munkaviszony és vezetői pótlék

370 671 Ft/hó

Étkezési hozzájárulás 12 000 Ft/hó.

 

A felügyelő bizottság személyi juttatásban, tiszteletdíjban, költségtérítés és egyéb juttatásban nem részesül.

 

Cégjegyzésre jogosult neve:  Bukovi Mária Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult (önállóan)

                          Munkaköre : ügyvezető

                          Jogviszony   : alkalmazott

                          Felmondási idő és végkielégítés a MT szerint.

                          Megbízás időtartalma : 2019. január 01. - 2024. december 31.

 

Cégjegyzésre jogosult neve:  Posch Ferencné Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult (önállóan)

                          Munkaköre : ügyvezető

                          Jogviszony   : alkalmazott

                          Felmondási idő és végkielégítés a MT szerint.

                          Megbízás időtartalma : 2018. február 01. - 2018. december 31.

 

Cégjegyzésre jogosult neve :  Zombori Józsefné Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult (önállóan)

                          Munkaköre : ügyvezető

                          Jogviszony   : alkalmazott

                          Felmondási idő és végkielégítés a MT szerint.

                          Megbízás időtartalma : 2017. december 14. - 2018. január 31.

 

Cégjegyzésre jogosult neve :  Fekete Nikolett Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult (önállóan)

                          Munkaköre : ügyvezető

                          Jogviszony   : alkalmazott

                          Felmondási idő és végkielégítés a MT szerint.

                          Megbízás időtartalma : 2013. szeptember  06. - 2017. december 13.

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Nem releváns

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

Szerződő neve

Szerződés tárgya

Szerződés kelte

Lejárat

Éves összege

Béker Soft Informatikai KFT (22729066)

informatikai rendszer üzemeltetése

2011. február 25.

 

5 425 eFt

Alba Perzekutor Vagyonvédelmi KFT (14442779)

Személybiztonsági tevékenység

2017. február 27.

 

8 342 eFt

Centrum-Lab KFT (14735451)

Laboratóriumi szolgáltatás

 

 

5 640 eFt

E-ON KFT

 

 

 

6 012 eFt (2018-ban)

 

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nem releváns

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

2017,2018-ban nem volt.

 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2019-ban nincs tervezve közbeszerzés hatálya alá tartozó termék illetve szolgáltatási szerződés.

2017,2018-ban nem volt.

 

KÖZADATTÁR…..

 

KÖZADATKERESŐ…..

 

 

Frissítve: 2020-03-11